Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van SummerRain technische groothandel BV gevestigd  te Naarden.

 

Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK–  onder nummer 70916403

Vestigingsadres: Telgterweg 288 3853 NS Ermelo - Tel 0341-441744 - E info@summerrain.nl -  www.summerrain.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken diensten door SummerRain technische groothandel BV gevestigd te Naarden, Nederland (hierna te noemen: SummerRain) met derden (hierna te noemen: afnemer) deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door  SummerRain binnen twee werkdagen, nadat deze door de afnemer zijn aanvaard worden herroepen. SummerRain is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 2.2 Voor zover van toepassing, zijn de aanbiedingen gebaseerd op de door de afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. Afnemer staat in voor de juistheid hiervan. 2.3 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor SummerRain normale werktijden. 2.4 Alle opgaven door SummerRain van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar SummerRain kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden SummerRain niet tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Bij verschil tussen de bestelling van de afnemer en de bevestiging van SummerRain is uitsluitend SummerRain’s bevestiging bindend. Geringe afwijkingen dienen door de afnemer te worden geaccepteerd. 2.5 SummerRain heeft het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 3 Gebondenheid 3.1 SummerRain zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit schriftelijke bevestiging van SummerRain danwel uit het begin van uitvoering door SummerRain, binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen.  3.2 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van SummerRain zijn niet bindend voorzover ze niet schriftelijk zijn bevestigd. In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben. 3.3 Annulering door de afnemer van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van SummerRain en onder vergoeding van door SummerRain gemaakte kosten en geleden schade.

 

 

 

Artikel 4 Rechten van industriële en intellectuele eigendom 4.1 SummerRain verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. SummerRain kan de afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 4.2  De afnemer staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van SummerRain, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken. 4.3 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt SummerRain de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de afnemer doorvoor kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan SummerRain te retourneren op straffe van een boete van € 450,00 per dag zulks laat onverlet alle overige rechten van SummerRain waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5 Emballage Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van SummerRain.

 

Artikel 6 Adviezen, ontwerpen en materialen 6.1 Door SummerRain verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 6.2 SummerRain aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de afnemer voorgeschreven materialen is de afnemer zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de afnemer is bestemd. 6.3 Voor de door SummerRain zelf gemaakte ontwerpen wordt verwezen naar de garantiebepalingen. 6.4 In geval van opdracht neemt SummerRain bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de afnemer zijn voorgeschreven. 6.5 De afnemer is gehoudende door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan de afnemer zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken. 6.6 Wenst de afnemer bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan SummerRain over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan SummerRain dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. SummerRain dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de afnemer hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken. 6.7 Van SummerRain kan niet worden gevergd dat zij het in hiervoor genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat de afnemer de verantwoordelijkheid op SummerRain wil overdragen. 6.8 SummerRain aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven. 6.9 Indien bij levering van producten door SummerRain aan de afnemer aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is   afnemer verplicht zich hieraan te houden. SummerRain mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van afnemer, vanuit gaan dat afnemer en zijn  personeel of de personen, die afnemer direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse is. SummerRain is bereid afnemer voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, of schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen met dien verstande dat afnemer is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

Artikel 7 Prijzen 7.1 Alle prijzen van SummerRain zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van SummerRain zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 7.2 De afnemer vrijwaart SummerRain van alle kosten en schade die voor SummerRain mochten voortvloeien uit het feit: a. dat de afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of  b. dat de afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan SummerRain en/of autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat. 7.3 Indien niet anders is overeengekomen geldt de prijs voor levering EXW (Ex Works) Naarden, Nederland, volgens de laatste versie van de Incoterms. 7.4 Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan SummerRain een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen. Indien voor SummerRain  stagnatie-uren ontstaan ten gevolge van door de afnemer c.q. derden te verrichten werkzaamheden, kan SummerRain deze stagnatie-uren bij de afnemer in rekening brengen. 7.5 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van opgave geldende materiaal- en grond- stofprijzen, lonen, sociale lasten, brandstofprijzen etc. Een verhoging van deze kostenfactoren drie maanden of later nadat de prijzen als voornoemd zijn opgegeven, kan door SummerRain aan de afnemer worden doorberekend. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het voorgaande is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin SummerRain de producten heeft gekocht.

 

Artikel 8 Leveringstermijn 8.1 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn louter indicatief. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van SummerRain. 8.2 De door SummerRain opgegeven afleveringstermijn voor producten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor SummerRain geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan SummerRain verstrekte gegevens. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding. Afnemer is alsdan evenwel gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere termijn tot nakoming van minimaal acht weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen zonder gerechtigd te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. 8.3 SummerRain heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren. SummerRain heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

 

Artikel 9 Levering; risico-overgang 9.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af fabriek (EXW Ex Works, volgens de laatste versie van de Incoterms) ter plaatse van het betreffende magazijn van SummerRain, SummerRain heeft geleverd wanneer de producten ter beschikking zijn gesteld aan de afnemer in het bedrijfspand van SummerRain, niet uitgeklaard en niet geladen op een voertuig. De afnemer draagt alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het opladen, laden en vervoeren  van de producten. Het risico voor de producten gaat over op de afnemer op het moment dat SummerRain de producten ter beschikking stelt aan de afnemer. 9.2 Indien partijen overeenkomen dat SummerRain voor het transport zorgt, rust het risico voor opslag, laden, transport en lossen ook in dat geval op afnemer. Tenzij de afnemer tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd. De afnemer dient voor verzekering tegen deze risico’s zorg te dragen. 9.3 SummerRain heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, en door oorzaak onafhankelijk van haar wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor  rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. 9.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde producten behoudt SummerRain zich voor inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de afnemer. 9.5 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de afnemer.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen, ook toekomstige, jegens SummerRain heeft voldaan, blijft de geleverde zaak, eigendom van SummerRain en draagt de afnemer vanaf het moment van eerste oplevering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaak, door welke oorzaak dan ook ontstaan. 10.2 Indien de door SummerRain geleverde zaken door de afnemer inmiddels zijn verwerkt of bewerkt, wordt de nieuwe ontstane zaak geacht in opdracht van SummerRain te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens SummerRain heeft voldaan. 10.3 Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van SummerRain is de afnemer vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaak aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of de eigendom over te dragen en blijft SummerRain eigenaar hiervan tot de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens SummerRain heeft voldaan. 10.4 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens SummerRain niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt SummerRain de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Indien en zolang SummerRain eigenaar van de producten is, zal afnemer SummerRain onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. SummerRain verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van panrecht van SummerRain, ten behoeve van andere aanspraken die SummerRain op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van SummerRain zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

Artikel 11 Ontbinding 11.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van  afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij SummerRain afnemer binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval SummerRain zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval SummerRain zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld een en ander onverminderd SummerRain andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat SummerRain tot enige schadevergoeding is gehouden. 11.2 Indien afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting jegens SummerRain, is afnemer van rechtswege in verzuim en is SummerRain gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd SummerRain’s andere rechten onder welke overeenkomst en zonder dat SummerRain tot enige schadevergoeding is gehouden. 11.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als hiervoor in de artikelen 11.1 en 11.2 bedoeld zijn respectievelijk alle vorderingen van SummerRain op afnemer en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is SummerRain gerechtigd de betreffende (reeds geleverde) producten terug te nemen. In dat geval  zullen SummerRain en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde SummerRain in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. 11.4 Indien SummerRain instemt met ontbinding, althans tot ontbinding overgaat zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door SummerRain verrichte prestaties en heeft SummerRain onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

 

 

Artikel 12 Overmacht 12.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is SummerRain gerechtigd gedurende de overmachttoestand haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van SummerRain onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan SummerRain door toeleverancier(s), bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking en werkstakingen, vervoersmoeilijkheden of –belemmeringen alsmede de situatie dat de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan SummerRain kan worden toegerekend. 12.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is SummerRain gerechtigd tot een evenredige deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichtte arbeid en gemaakte kosten.

 

Artikel 13 Niet afgehaalde zaken 13.1 Indien de afnemer zaken die SummerRain van de afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden, heeft SummerRain het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de afnemer te (doen) verkopen. Afnemer blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 13.2 Het risico voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de zaken komt, vanaf het moment waarop de zaken aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld, volledig voor rekening van afnemer.

 

Artikel 14 Betalingswijze 14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ofwel à contant ten kantore van SummerRain, ofwel op een door SummerRain aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen. 14.2 Indien de afnemer met de betaling binnen 14 dagen van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan SummerRain verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. SummerRain kan in ieder geval aanspraak maken op een minimum rentepercentage van 8%. 14.3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, dat wil zeggen niet binnen 14 dagen, is SummerRain gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien SummerRain tot invordering overgaat, zijn alle daaraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 15 Zekerheid 15.1 SummerRain is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van SummerRain zekerheid heeft gesteld voor nakoming van al zijn verplichtingen. 15.2 Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, is SummerRain zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat SummerRain tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd haar recht om van de afnemer betaling te vorderen van de koopsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten. 15.3 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van SummerRain, tenzij dit hem op basis van in kracht van gewijsde gedane rechterlijke uitspraak wordt toegestaan.

 

Artikel 16 Reclamaties of klachten 16.1 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

 

16.2 Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen zeven dagen na aankomst van de producten schriftelijk en onder vermelding van het gestelde gebrek aan SummerRain worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan SummerRain worden gemeld. 16.3 Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken. 16.4 Het staat de afnemer niet vrij de producten te retourneren, zonder voorafgaand overleg met SummerRain. De kosten van retourneren zijn voor afnemer en de producten blijven voor zijn risico. 16.5 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door SummerRain niet in behandeling genomen. 16.6 Indien de afnemer tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor SummerRain voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 17 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 17 (garantie). 16.7 Klachten over facturen dienen eveneens binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 16.8 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of SummerRain niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Na het verstrijken van de termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard. 16.9 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

 

Artikel 17 Garantie 17.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van SummerRain genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal SummerRain de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de afnemer alsnog in  onderling overleg vast te stellen korting op koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal SummerRain ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn en zal SummerRain tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 17.2 Indien SummerRain producten aan de afnemer aflevert welke SummerRain van toeleveranciers heeft verkregen, is SummerRain nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop SummerRain ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door SummerRain aan de afnemer geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-  afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de afnemer. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van SummerRain te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de afnemer. Alle verzendkosten van afnemer naar SummerRain zijn te allen tijde voor rekening van afnemer. 17.3 Geen garantie wordt gegeven op batterijen, banden en andere slijtdelen. 17.4 Er is uitsluitend garantie op de door SummerRain verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten of facturen is aangegeven. De garantieperiode gaat in na levering. 17.5 De producten blijven volledig voor risico van de afnemer in het geval door SummerRain aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van SummerRain en niet in redelijkheid van de afnemer verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekerd.

 

 

 

 

Mocht de afnemer eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van SummerRain verrichten of door anderen laten verrichten, zal SummerRain niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door de afnemer of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikshandleiding wordt toegeschreven. 17.6 De eventuele garantie van SummerRain geldt niet indien en zolang de afnemer jegens SummerRain in verzuim is, de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, danwel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, de zaken langer dan gebruikelijk zijn opgeslagen en SummerRain niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken. Elke garantie verstrijkt een jaar na levering.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid 18.1 Elke aansprakelijkheid van SummerRain is te allen tijde beperkt tot hetgeen is gesteld in artikelen 16 en 17 van deze algemene voorwaarden. SummerRain is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan de afnemer of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken, zelf of het gebruik daarvan, danwel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen tenzij uit voormelde artikelen uitdrukkelijk het tegenovergestelde volgt. 18.2 De aansprakelijkheid van SummerRain jegens afnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van SummerRain beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.  18.3 SummerRain is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, bedrijfs-, inkomens- of milieuschade. 18.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van SummerRain of haar hoogste leidinggevend personeel, zal afnemer SummerRain vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met enige leveringsverplichtingen, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, danwel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. 18.5 Indien de overeenkomst zaken betreft die SummerRain van derden betrekt of betrokken heeft, is SummerRain’s aansprakelijkheid bovendien beperkt tot datgene waarvoor SummerRain’s leverancier of door SummerRain ingeschakelde derde(n) jegens SummerRain aansprakelijk is.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 19.1 Op alle met SummerRain gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 19.2 Geschillen die tussen SummerRain en afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechten in het Arrondissement Amsterdam, tenzij SummerRain besluit deze voor te leggen in de vestigingsplaats van afnemer. 19.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (VN.-Verdrag van Wenen11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitgesloten. 19.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.